PLN EUR

Regulamin

UWAGA! RABATY NA STRONIE NIE OBOWIĄZUJĄ NA KOLEKCJĘ SYLWII BOMBY!

 

§ 1

 Definicje

1.      Adres poczty elektronicznej – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2.      Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, które są przetwarzane przez Sprzedawcę w celu prawidłowego świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży Produktów na odległość. 

3.      Formularz rejestracji – formularz, który wypełnia Kupujący w celu utworzenia Konta indywidualnego.

4.      Formularz zamówienia – formularz, który wypełnia Kupujący w celu złożenia Zamówienia.

5.      Konto indywidualne – udostępnione przez Sklep internetowy Sprzedawcy miejsce na serwerze, po dokonaniu rejestracji przez Kupującego, do którego Kupujący uzyskuje dostęp po zalogowaniu się, pozwalające na gromadzenie i modyfikację Danych osobowych Kupującego oraz składanie Zamówień.

6.      Kupujący – składająca ofertę zawarcia umowy sprzedaży osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będąca również usługobiorcą w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

7.      Kupujący – konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, będąca również usługobiorcą w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

8.      Sprzedawca – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, obejmującą świadczenie usług drogą elektroniczną, pod nazwą Patrycja Wich (ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego nr 28 D lok. 6, 93 – 137 Łódź),  posiadający numer NIP: 7292589456, posiadający  numer REGON: 100248889, będący również usługodawcą w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

9.      Sklep internetowy – Sklep Sprzedawcy prowadzony za pośrednictwem strony internetowej pod adresem: www. lilalou.pl.

10.   System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy prawo telekomunikacyjne.

11.   Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

12.   Towar – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym Sprzedawcy prowadzonym za pośrednictwem strony internetowej pod adresem: www.lilalou.pl.

13.   Umowa – umowa sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie internetowej Sprzedawcy pod adresem: www.lilalou.pl, zawierana na odległość przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej – sieć Internet - z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę złożenia przez Kupującego Zamówienia. Umowa sprzedaży stanowi umowę zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta. 

14.   Usługa - usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego za pośrednictwem urządzeń komunikacji elektronicznej.

15.   Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego skierowane do Sprzedawcy za pośrednictwem urządzeń komunikacji elektronicznej określające zakres świadczeń, które mają zostać zrealizowane na jego rzecz przez Sprzedawcę.

16.   Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 

Nota prawna:

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. z dnia 10 maja 2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 1025, z późn. zm.).

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 9 czerwca 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1219, z późn. zm.).

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tj. z dnia 9 marca 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 683, z późn. zm.).

Ustawa prawo telekomunikacyjne - ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. z dnia 15 września 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1907, z późń. zm.).

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1).

§ 2

Postanowienia ogólne

1.      Regulamin udostępniany jest przez Sprzedawcę Kupującemu nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego Sprzedawcy prowadzonego pod adresem: www.lilalou.pl w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą Systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Kupujący.

2.      Sprzedawca świadczy Usługi drogą elektroniczną oraz prowadzi sprzedaż na odległość za pośrednictwem sieci Internet zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

3.      Kontakt ze Sprzedawcą  jest możliwy w godz. od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@lilalou.pl, a także telefonu pod numerem: +48 531896600,  jak również poczty tradycyjnej pod adresem siedziby Sprzedawcy.

4.      Zamówienia składane przez Kupującego – konsumenta mogą być składane wyłącznie przez osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

5.      Realizacja zamówień jest dokonywana wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.

6.      Umowa zawarta zostaje zawarta w miejscu siedziby Sprzedawcy.

7.      Prawem właściwym dla Umów sprzedaży jest prawo polskie. Do umów zawieranych z Kupującymi – konsumentami, w przypadku sprzedaży poza granice Rzeczypospolitej Polski, znajdują również zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa państwa członkowskiego Kupującego – konsumenta, korzystniejsze dla Kupującego – konsumenta, niż przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

8.      Wszystkie ceny podawane są zarówno w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT, jak i podawane są w Euro i zawierają podatek VAT.

9.      Ceny Towarów na stronie Sklepu internetowego nie zawierają kosztów dostarczenia Towarów.

10.   Wszystkie Towary wystawione na stronie Sklepu internetowego Sprzedawcy są nowe.

11.   Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

12.   Sprzedawca zastrzega sobie możliwość organizowania akcji promocyjnych.

§ 3

Warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się  Sklep internetowy Sprzedawcy są następujące:

·                połączenie z siecią Internet,

·                dostęp do poczty elektronicznej,

·                przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML w wersji Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej            z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript lub

·                Mozilla Firefox w wersji 22.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript lub

·                Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript lub

·                Opera w wersji 12.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript lub

·                Apple Safari 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript.

§ 4

Założenie Konta indywidualnego

1.      Utworzenie i korzystanie z Konta indywidualnego jest dobrowolne i bezpłatne.

2.      W celu utworzenia Konta indywidualnego, Kupujący jest zobowiązany do wypełnienia Formularza rejestracji i podania Danych osobowych        obejmujących:

·                imię,

·                nazwisko,

·                adres poczty elektronicznej,

·                data urodzenia,

·                płeć

3.      Kupujący zobowiązany jest do dokonania aktualizacji Danych osobowych w przypadku jakichkolwiek ich zmiany.

4.      Kupujący przesyłając Formularz rejestracji oświadcza, że:

·                podane w nim informacje, w tym Dane osobowe, są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,

·                jest uprawniony do zawarcia Umowy,

·                podane informacje, w tym Dane osobowe, nie naruszają praw osób trzecich.

5.      Sprzedawca po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracji  prześle na podany przez Kupującego Adres poczty elektronicznej wiadomość zawierającą link aktywacyjny służący do dokończenia procesu rejestracji w Sklepie internetowym Sprzedawcy.

6.      Sprzedawca, po zakończeniu procesu rejestracji, utworzy na stronie Sklepu internetowego Konto indywidualne z wykorzystaniem Adresu poczty elektronicznej podanego przez Kupującego  w procesie rejestracji.

7.      Umowa świadczenia usług drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta indywidualnego jest zawierana na czas nieokreślony z chwilą potwierdzenia rejestracji przez Kupującego poprzez aktywację linku przesłanego przez Sprzedawcę na Adres poczty elektronicznej Kupującego.

8.      Logowanie do Sklepu internetowego Sprzedawcy odbywa się z wykorzystaniem Adresu poczty elektronicznej podanego podczas rejestracji oraz unikalnego hasła znanego jedynie uprawnionemu Kupującemu. Kupujący obowiązany jest do niepodawanie hasła osobom trzecim i przechowywanie go w miejscu niedostępnym osobom postronnym. Zalecana jest ponadto okresowa zmiana hasła dostępu do Konta indywidualnego.

9.      Kupujący uprawniony jest do wypowiedzenia, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, umowy świadczenia usługi Konto indywidualnego. 

10.   Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta indywidualnego z zachowaniem 14 – dniowego okresu wypowiedzenia, a w przypadku:    

·        korzystania przez Kupującego ze Sklepu internetowego z naruszeniem przepisów prawa lub Regulaminu,

·        korzystania przez Kupującego ze Sklepu internetowego z naruszeniem dobrych obyczajów  lub praw osób trzecich ze skutkiem natychmiastowym

11.   Sprzedawca, w przypadku wypowiedzenia umowy o świadczenia usługi Konta indywidualnego przez którąkolwiek ze stron, usuwa Konto indywidualne Kupującego. 

§ 5

Zamówienie i zawarcie umowy

1.      Kupujący może złożyć Zamówienie za pośrednictwem strony internetowej sklepu Sprzedawcy dostępnego pod adresem: www. lilalou.pl.

2.      Zamówienie złożone przez Kupującego stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży Towaru umieszczonego na stronie Sklepu internetowego Sprzedawcy  za określoną tam cenę.

3.      Przedmiotem Zamówienia mogą być wyłącznie Towary wymienione w obowiązującym w chwili składania Zamówienia katalogu zamieszczonym na stronie Sklepu internetowego Sprzedawcy dostępnego pod adresem: www.lilalou.pl.

4.      Złożenie Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej może nastąpić poprzez:

·                posiadane na stronie internetowej sklepu Sprzedawcy Konto indywidualnego Kupującego lub

·                poprzez złożenie Zamówienia bez konieczności logowania.

5.      Kupujący, nieposiadający Konta indywidualnego, w celu złożenia Zamówienia, obowiązany jest do:

·                dodania do koszyka Towarów poprzez kliknięcia na ikonę „dodaj do koszyka”;

·                wypełniania Formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej sklepu Sprzedawcy;

·                po pojawieniu się tzw. „podsumowania koszyka” zawierającego szczegóły złożonego przez Kupującego Zamówienia,  kliknięcia na ikonę „zapłać” w            celu potwierdzenia złożenia zamówienia.

6.      Kupujący, nieposiadający Konta indywidualnego, w Formularzu zamówienia obowiązany jest podać następujące Dane osobowe niezbędne do realizacji Zamówienia:

·                imię,

·                nazwisko,

·                adres poczty elektronicznej,

·                numer telefonu,

·                adres, pod który ma zostać dostarczone Zamówienie.

7.      Kupujący, wypełniając Formularz Zamówienia, oświadcza, że:

·                podane informacje, w tym Dane osobowe, dotyczące Kupującego są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,

·                podane informacje, w tym Dane osobowe, nie naruszają praw osób trzecich,

·                jest uprawniony do złożenia Zamówienia,

8.      Kupujący w celu złożenia Zamówienia powinien podejmować kolejno czynności wskazane w komunikatach wyświetlanych na stronie internetowej, w tym określić:

·                ilości sztuk Towaru, które Kupujący chce nabyć;

·                sposobu dostawy Towaru oraz adres, pod który ma zostać dostarczone Zamówienie;

·                sposób płatności.

9.      Kupujący, posiadający Konto indywidualne, w celu złożenia Zamówienia obowiązany jest do:

·                zalogowania się na posiadane Konto indywidualne;

·                dodanie do koszyka Towarów, poprzez kliknięcia na ikonę „dodaj do koszyka”;

·                a następnie, po pojawieniu się tzw. „podsumowania koszyka” zawierającego szczegóły złożonego przez Kupującego Zamówienia,  kliknięcia na ikonę „zapłać”.

10.    Kupujący w celu złożenia Zamówienia powinien podejmować kolejno czynności wskazane w komunikatach wyświetlanych na stronie internetowej, w tym określić:

·                ilości sztuk Towaru, które Kupujący chce nabyć;

·                sposobu dostawy Towaru oraz adres, pod który ma zostać dostarczone Zamówienie;

·                sposób płatności.

11.   Niezwłocznie po złożeniu przez Kupującego Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Sprzedawca prześle Kupującemu na podany przez niego Adres poczty elektronicznej, wiadomość zawierającą szczegóły złożonego Zamówienia (potwierdzenie złożenia Zamówienia przez Kupującego), w tym numer Zamówienia.  W formie załącznika do wiadomości, o której mowa z zdaniu poprzednim, zostanie dołączony niniejszy Regulamin.

12.   Kupujący obowiązany jest do zachowania nadanego numeru Zamówienia

13.   Jeżeli wiadomość przesłana przez Sprzedawcę, zawierająca szczegóły złożonego przez Kupującego Zamówienia, nie jest zgodna z jego Zamówieniem, Kupujący bez zbędnej zwłoki powinien zawiadomić o tym Sprzedawcę.

14.   W przypadku konieczności wystawienia na rzecz Kupującego faktury VAT, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym składając Zamówienie w polu "komentarz do zamówienia" napisać treść oraz podać wszystkie dane niezbędne do wystawienia faktury VAT.

15.   Umowa zawierana jest w języku polskim.

§ 6

Realizacja Zamówienia

1.      Na czas realizacji Zamówienia złożonego przez Kupującego składa się czas kompletowania przez Sprzedawcę złożonego przez Kupującego Zamówienia oraz czas dostawy zamówionych przez Kupującego Towarów przez przewoźnika zawodowo trudniącego się przewozem.

2.      Wszystkie terminy podane są w dniach roboczych.

3.      Czas kompletowania przez Sprzedawcę złożonego przez Kupującego Zamówienia wynosi: 3 dni robocze od dnia:

·                zaksięgowania przez Sprzedawcę wpłaty dokonanej przez Kupującego – w  przypadku wyboru przez Kupującego płatności przelewem bankowym lub też za pośrednictwem płatności online;

·                przesłania przez Sprzedawcę na Adres poczty elektronicznej Kupującego wiadomości potwierdzającej złożenie przez Kupującego Zamówienia -  w przypadku wyboru przez Kupującego płatności gotówką.

4.      Jeżeli Zamówienie Kupującego nie może być skompletowane przez Sprzedawcę w terminie określonym w ust. 3 § 6, z tego powodu, że Towar nie jest dostępny u producenta Towaru, Sprzedawca zawiadamia o tym Kupującego niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie, w którym Sprzedawca obowiązany jest do skompletowania Zamówienia Kupującego zgodnie z ust. 3 § 6.  Wówczas Kupujący jest uprawniony do dokonania wyboru, o dalszym oczekiwaniu na realizację Zamówienia bądź też o odstąpieniu od umowy.

5.      Sprzedawca niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia złożonego przez Kupującego wydaje skompletowane Zamówienie przewoźnikowi zawodowo trudniącemu się przewozem (firmie kurierskiej, InPost lub Poczty Polskiej).

6.      Czas doręczenia przesyłki na adres wskazany przez Kupującego przez przewoźnika zawodowo trudniącego się przewozem jest zależny od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy.

7.      Do zamawianych Towarów dołączany jest dowód zakupu w postaci: paragonu fiskalnego bądź, na życzenie Kupującego, faktury VAT.

8.      Kupujący, składając Zamówienie, obowiązany jest do dokonania wyboru sposobu dostawy Zamówionego Towaru spośród następujących form:

·                przesyłka kurierska (DPD, InPost – tylko paczkomaty)

·                przesyłka wysyłana za pośrednictwem Poczty Polskiej.

9.      Kupujący ponosi koszty dostawy Zamówienia na wskazany przez siebie adres dostawy.

10.   Koszt dostawy Zamówienia na wskazany przez Kupującego adres w zależności od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy określone są w zakładce „Dostawa”.

11.   Po dostarczeniu Zamówienia na wskazany przez Kupującego adres, Kupujący proszony jest o sprawdzenie, w obecności dostawcy:

·                czy przesyłka nie posiada śladów uszkodzenia wynikłego z transportu;

·                czy przesyłka jest nienaruszona;

·                czy zawartość przesyłki jest zgodna z Zamówieniem.

12.   W przypadku ujawnienia uszkodzenia przesyłki, jej niekompletności czy też niezgodności przesyłki z Zamówieniem, Kupujący proszony jest o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu dostawcy w celu sporządzenia przez dostawcę protokołu zgłoszenia ujawnionego zdarzenia.

§ 7

Sposoby oraz terminy płatności

1.      Kupujący, składając Zamówienie, obowiązany jest do dokonania wyboru formy płatności.

2.      Kupujący może dokonać zapłaty za towar:

·                gotówką – w przypadku wyboru płatności za pobraniem;

·                przelewem bankowym;

·                za pośrednictwem płatności online

3.      Kupujący może dokonać zapłaty tradycyjnym przelewem bankowym na konto Sprzedawcy. Dane do przelewu:

·                nazwa odbiorcy: Patrycja Wich

·                adres odbiorcy: ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego nr 28 D lok. 6, 93 – 137 Łodzi;

·                numer rachunku bankowego: 02 1140 2004 0000 3802 7785 2846;

·                tytuł przelewu: numer Zamówienia.

4.      Dane do przelewu oraz numer rachunku bankowego Sprzedawcy, Kupujący otrzymuje w wiadomości przesyłanej przez Sprzedawcę na Adres poczty elektronicznej podany przez Kupującego. W tytule wpłaty Kupujący powinien podawać numer Zamówienia. 

5.      W przypadku, gdy wybranym przez Kupującego sposobem płatności jest  przelew bankowy na konto Sprzedawcy lub za pośrednictwem płatności online -  Kupujący obowiązany jest dokonać zapłaty za zamówiony Towar oraz koszty przesyłki w terminie siedmiu dni od otrzymania potwierdzenia przyjęcia Zamówienia.

6.      Zamówienie jest przekazywane  do  realizacji po zaksięgowaniu przez Sprzedawcę wpłaty dokonanej przez Kupującego (w przypadku wyboru płatności przelewem bankowym lub też płatności online), natomiast w przypadku wyboru płatności gotówką – za pobraniem – Zamówienie przekazywane jest do realizacji po przesłaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia.

§8

Uprawnienia Kupującego – konsumenta w przypadku niezgodności towaru z umową

1.      W razie braku zgodności Towaru z umową Kupującemu – konsumentowi przysługują uprawnienia określone w przepisach prawa.

2.      Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z Umową pozostają w szczególności jego:

a.      opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność,

b.      przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Kupującemu – konsumentowi, o którym Kupujący – konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.

3.      Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:

a.      nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

b.      występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Kupujący – konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że: nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć, przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób, publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Kupującego – konsumenta o zawarciu umowy;

c.      być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Kupujący – konsument może rozsądnie oczekiwać

d.      być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Kupującemu – konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

4.      Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową w zakresie, o którym mowa w ust. 2 lub 3, jeżeli Kupujący – konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w art. ust. 2 lub ust. 3 konkretnej cechy Towaru.

5.      Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania Towaru, jeżeli:

a.      zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność

b.      niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Kupującego – konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę.

6.      Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z umową. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności towaru z umową jeżeli brak ten podstępnie zataił.

7.      Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Kupujący – konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.

8.      Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Kupujący – konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Kupujący – konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Kupującego – konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.

9.      Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Kupującego – konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego – konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

10.   Kupujący – konsument udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Kupującego – konsumenta Towar na swój koszt.

11.   Jeżeli Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z umową, Sprzedawca demontuje Towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.

12.   Kupujący – konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.

13.   Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Kupujący – konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

a.      Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową;

b.      Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z umową;

c.      brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową;

d.      brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy;

e.      z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego – konsumenta.

14.   Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z umową.

15.   Sprzedawca zwraca Kupującemu – konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego – konsumenta o obniżeniu ceny.

16.   Kupujący – konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową jest istotny.

17.   Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie umowy Kupujący – konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Kupującego – konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Kupujący – konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z umową.

18.   W razie odstąpienia od umowy Kupujący – konsument niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Kupującemu – konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.

19.   Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący – konsument, chyba że Kupujący – konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

20.   Kupujący – konsument może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez Sprzedawcę obowiązków wynikających z ust. 7 – 19.

21.   Zgłoszenia reklamacyjne z tytułu braku zgodności Towaru z umową można zgłaszać na adres Sprzedawcy wskazany w §1 pkt 8 Regulaminu, bądź pocztą elektroniczną na adres ___________[MK1] 

22.   Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się również do Przedsiębiorców na prawach konsumenta.

23. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwrotu produktu oraz oświadczenia Klienta o odstąpieniu umowy, zwrócić klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy, czyli 14zł)

                                                                                            § 9

Reklamacje

1.      Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji u Sprzedawcy w przypadku ujawnienia wad (fizycznych lub prawnych) nabytych przez Kupującego Towarów.

2.      Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego, w tym także Kupującego – konsumenta z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556¹-556³ Kodeksu cywilnego.

3.      Kupujący ma prawo składać reklamacje w zakresie realizacji Usług.

4.      Sprzedawca ustosunkuje się do żądania zgłoszonego w reklamacji przez Kupującego w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia jego otrzymania, na zasadach określonych w przepisach bezwzględnie obowiązującego prawa.

5.      Reklamacje dotyczące wad zakupionego przez Kupującego Towaru Kupujący może złożyć w dowolnej formie, w szczególności:  

·                drogą elektroniczną na adres: kontakt@lilalou.pl

·                na piśmie, przesyłając reklamację na adres siedziby Sprzedawcy.

6.      Reklamacje w zakresie realizacji Usługi Kupujący może złożyć w formie elektronicznej na Adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: kontakt@lilalou.pl

7.      W zgłoszeniu reklamacji Towaru Kupujący powinien podać dane umożliwiające jego identyfikację (imię, nazwisko, adres korespondencyjny) oraz datę nabycia Towaru, rodzaj  reklamowanego Towaru, datę ujawnienia oraz opis wady, żądanie, preferowany sposób poinformowania Kupującego o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji powinien zostać przesłany dokument potwierdzający dokonanie zakupu Towaru.

8.      Kupujący powinien przesłać albo dostarczyć reklamowany Towar do siedziby Sprzedawcy.

9.      W przypadku braków w złożonej reklamacji, Sprzedawca skontaktuje się z  Kupującym w celu  ich uzupełnienia.

10.   Odpowiedź na reklamację, (jak również prośbę o  uzupełnienie braków w złożonej reklamacji w przypadku ich wystąpienia) Sprzedawca prześle na Adres poczty elektronicznej lub w formie pisemnej  - na adres do korespondencji podany w zgłoszeniu reklamacyjnym Kupującego.

§ 10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1.      Kupujący-konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym między innymi:

a)    uprawniony jest do zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej,

b)    uprawniony jest do zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.

2.      Korzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.

§ 11

Ochrona danych osobowych

1.      Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

2.      Kupującemu przysługuje prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania jego danych osobowych i prawo przenoszenia danych.

3.      Kupujący ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli jego dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

4.      Dane będą przetwarzane w celu:

·        zawarcia i realizacji umowy pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą, której przedmiotem jest sporządzenie umowa Sprzedaży, rozliczenia umowy, oraz kontaktowania się z Kupującym (art. 6 ust. 1 b RODO);

·        podatkowym i rachunkowym - przetwarzanie w tym zakresie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 c RODO);

·        windykacji i egzekucji roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami – przetwarzanie w tym zakresie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę (art. 6 ust. 1f RODO);

·        w celach prowadzenia działań marketingowych – przetwarzanie w tym zakresie odbywa się na podstawie odrębnej zgody przez Kupującego (art. 6 ust. 1 a RODO).

5.      Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością zawarcia i realizacji umowy. 

6.      Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty przetwarzające dane na zlecenie Sprzedawcy i stali współpracownicy Sprzedawcy, np. podmioty świadczące obsługę informatyczną.

7.      Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, ale nie dłużej niż okres przedawnienia roszczeń z niej wynikających oraz okres konieczności wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Sprzedawcy.

8.      Kupującemu przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych:

·        jeżeli Sprzedawca przetwarza jego dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją oraz

·        bez podawania przyczyny - w przypadku przetwarzania danych do celów marketingowych.

Skorzystanie  z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

9.      Adres poczty elektronicznej Kupującego może być wykorzystywany przez Sprzedawcę w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną wyłącznie po wyrażeniu odrębnej zgody przez Kupującego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie jest niezbędne do złożenia Zamówienia.

10.   Kupujący może ponadto wyrazić odrębną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji działań marketingowych przez Sprzedawcę. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie jest niezbędne do złożenia Zamówienia.

11.   Informacje dotyczące polityki prywatności zawarte zostały w zakładce „Polityka Prywatności i cookies”.                                                     

§ 13

Własność intelektualna i przemysłowa

1.      Wszelkie grafiki, ilustracje, informacje zawarte na stronie internetowej sklepu Sprzedawcy nie mogą być wykorzystywane do celów handlowych, a także w materiałach naruszających dobre obyczaje lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2.      Wszelkie grafiki, ilustracje, informacje zawarte na stronie internetowej sklepu Sprzedawcy nie mogą być powielane, modyfikowane, przekazywane ani publikowane w całości lub w części bez uprzedniego uzyskania zgody Sprzedawcy wyrażonej w formie pisemnej.

3.      Prawa z rejestracji znaków towarowych przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi zostaną zawarte stosowne umowy.

4.      Sprzedawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do ilustracji znajdujących się na stronie Sklepu internetowego. 

5.      Kupujący ponosi wszelką odpowiedzialność za naruszenie powyższych postanowień i zobowiązuje się zwolnić Sprzedawcę od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających  z ewentualnego naruszenia praw tych osób.

§ 14

Postanowienia końcowe

1.      Niniejszy regulamin w obecnym brzmieniu wychodzi w życie w dniu 1 stycznia 2023 roku.

2.      Sprzedawca zapewnia, że w każdym momencie na stronie Sklepu internetowego znajduje się aktualnie obowiązujący Regulamin i jego wszystkie poprzednie wersje.

3.      Regulamin oraz Umowa podlega prawu polskiemu, z zastrzeżeniem zawartym w zdaniu drugim ustępu 7 § 2 niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych obowiązujących przepisów prawa.

4.      Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym – Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

5.      Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy. 

6.      Sprzedawca informuję, iż korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem.

7.      Niniejszy Regulamin stanowi utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jego bezprawne kopiowanie w całości lub części naraża sprawcę na odpowiedzialność prawną określoną w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

8.      Sprzedawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia: 

        1.      zmian organizacyjnych lub prawnych Sprzedawcy,

        2.      zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Regulaminu, 

        3.      zmiany funkcjonalności Sklepu, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do jego funkcjonalności.

Sprzedawca powiadomi Klienta o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres e-mail podany Sprzedawcy przez Klienta. Klienci będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do Umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu oraz do Zamówień i Rezerwacji, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu nie zmienia ich treści i warunków.