PLN EUR

Regulamin konkursu Zabawa w poszukiwanie płaszcza

REGULAMIN: ZABAWA W POSZUKIWANIE PŁASZCZA
§ 1 ORGANIZACJA KONKURSU
Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:
1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą “Zabawa w poszukiwanie płaszcza”
2. Organizatorem Konkursu jest Patrycja Wich, Wólczańska 249/251, 93-035 Łódź, woj. Łódzkie, Poland, NIP: 7292589456, REGON: 100248889, (dalej „Organizator konkursu”)
3. Fundatorem nagrody jest Patrycja Wich, Wólczańska 249/251, 93-035 Łódź, woj. Łódzkie, Poland, NIP: 7292589456, REGON: 100248889
4. „Uczestnik” – osoba, która zgłasza swój udział w Konkursie.
5. Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją przez niego postanowień Regulaminu Konkursu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu Konkursu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu.
6. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.).
§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres oraz warunki uczestnictwa w Konkursie.
2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski za pośrednictwem serwisu internetowego Instagram. Konkurs nie jest w żaden sposób prowadzony, sponsorowany, wspierany, związany z serwisem Instagram, Facebook ani podmiotami Facebook Inc. lub Facebook Ireland Limited. Uczestnikom Konkursu nie przysługują w związku z udziałem w Konkursie żadne roszczenia wobec wyżej wymienionych podmiotów.
3. Wszelkie informacje o Uczestniku udostępniane lub zbierane w związku z Konkursem będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu.
4. Konkurs trwa od dnia 09.09.2022 i potrwa do dnia 12.09.2022 do godziny 19.00. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa 3- osobowa Komisja Konkursowa.
5. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych.
§ 3. UCZESTNICTWO W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem osób, o których mowa w pkt. 3 poniżej.
2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest posiadanie aktywnego konta w serwisie społecznościom Instagram, spełniającego warunki serwisu.
3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób do drugiego stopnia pokrewieństwa.
4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową („Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora.
5. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie następuje przez dodanie komentarza pod postem konkursowym zamieszczonym w serwisie Instagram.
§ 4. ZAŁOŻENIA KONKURSU
1. Celem Konkursu jest promocja marki Lila Lou.
2. Konkurs będzie przeprowadzony na platformie Instagram.
3. Konkurs polega na publikacji komentarza pod postem konkursowym w serwisie Instagram pod adresem url:  https://www.instagram.com/lilaloupl/. 
§ 2 ZASADY PROWADZENIA KONKURSU
1. Aby wziąć udział w Zabawie należy:
a) Zaakceptować niniejszy regulamin - uczestnictwo w Zabawie jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.
b) Zrealizować zadanie
ZADANIE:
Na grafice z polem do gry został ukryty znak płaszcz zebra. W komentarzu pod Postem z Zabawą należy wskazać jedną propozycję z wybranym numerem pola, pod którym jest ukryty płaszcz .
2. Każdy uczestnik w jednym komentarzu może wskazać tylko jedno pole.
3. Każdy uczestnik może dodać tylko jeden komentarz w Zabawie.
4. Komentarze biorące udział w Zabawie nie mogą być edytowane i nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób.
5. Uczestnicy Zabawy są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału 
w Zabawie.
§ 3 NAGRODY W KONKURSIE I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA
1. Osoba, która jako pierwsza wytypuje prawidłowe pole, w którym został ukryty płaszcz otrzyma:
Płaszcz City Zebra w wybranym przez siebie rozmiarze o wartości 500 zł. 
3. Wartość żadnej nagrody nie przekracza kwoty ustalonej na podstawie art. 21ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Z 2000 Nr 14, poz. 176 z późn zm.) a więc nie podlega obowiązkowi zapłaty podatku dochodowego.

2. W przypadku wytypowania tego samego pola z ukrytą płetwą przez kilku Uczestników, nagrodę otrzyma ten Uczestnik, który jako pierwszy udzielił prawidłowej odpowiedzi w komentarzu.
2. Powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Organizatora ma następujące uprawnienia:
a. Komisja Konkursowa wybiera Zwycięzców Zabawy, jak również stwierdza ważność wyników Zabawy oraz dba o proces pozyskiwania danych niezbędnych do przekazania nagród Zwycięzcom oraz terminów ich dostarczenia.
b. Zadania Komisji Konkursowej określone w niniejszym ustępie będą wykonywane zgodnie 
z postanowieniami niniejszego Regulaminu Zabawy oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności.
c. Uczestnik Zabawy może otrzymać tylko jedną nagrodę w czasie trwania Zabawy.
3. O wynikach Zabawy Organizator poinformuje w poście na Instagramie w terminie 13.09.2022 do godziny 21:00.
4. Po ogłoszeniu wyników Uczestnik jest zobowiązany napisać w prywatnej wiadomości do Organizatora, w celu umówienia się na przekazanie nagrody.
5. Organizator ma prawo do nieprzyznania żadnej nagrody w Zabawie.
§ 4 PRAWA AUTORSKIE
1. Uczestnik Zabawy oświadcza, że zgłoszenie do Zabawy zostało stworzone samodzielnie przez Uczestnika i jest wolne od praw i roszczeń osób trzecich.
§ 5 ZMIANA REGULAMINU ZABAWY
Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Zabawy w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników Zabawy. Zmieniony tekst Regulaminu Zabawy obowiązuje od chwili jego opublikowania.
§ 6 WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU ZABAWY
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 09.09.2022 r. Wszystkie kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem podlegają Kodeksowi Cywilnemu.