PLN EUR

Regulamin konkursu: Dzień Matki z Lila Lou

REGULAMIN KONKURSU: “Dzień Matki z Lila Lou”
§ 1. ORGANIZACJA KONKURSU
Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:
1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą “Dzień Matki z Lila Lou”
2. Organizatorem Konkursu jest Patrycja Wich, Wólczańska 249/251, 93-035 Łódź, woj. Łódzkie, Poland, NIP: 7292589456, REGON: 100248889, (dalej „Organizator konkursu”)
3. Fundatorem nagród jest Patrycja Wich, Wólczańska 249/251, 93-035 Łódź, woj. Łódzkie, Poland, NIP: 7292589456, REGON: 100248889
4. „Uczestnik” – osoba, która zgłasza swój udział w Konkursie.
5. Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją przez niego postanowień Regulaminu Konkursu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu Konkursu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu.
6. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.).
§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres oraz warunki uczestnictwa w Konkursie.
2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski za pośrednictwem serwisu internetowego Instagram. Konkurs nie jest w żaden sposób prowadzony, sponsorowany, wspierany, związany z serwisem Instagram, Facebook ani podmiotami Facebook Inc. lub Facebook Ireland Limited. Uczestnikom Konkursu nie przysługują w związku z udziałem w Konkursie żadne roszczenia wobec wyżej wymienionych podmiotów.
3. Wszelkie informacje o Uczestniku udostępniane lub zbierane w związku z Konkursem będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu.
4. Konkurs trwa od dnia 26.05.2022 i potrwa do dnia 29.05.2022 do godziny 23:59. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa 3- osobowa Komisja Konkursowa.
5. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych.
§ 3. UCZESTNICTWO W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem osób, o których mowa w pkt. 3 poniżej.
2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest posiadanie aktywnego konta w serwisie społecznościom Instagram, spełniającego warunki serwisu.
3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób do drugiego stopnia pokrewieństwa.
4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową („Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora.
5. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie następuje przez dodanie komentarza pod postem konkursowym zamieszczonym w serwisie Instagram.
§ 4. ZAŁOŻENIA KONKURSU
1. Celem Konkursu jest promocja marki Lila Lou.
2. Konkurs będzie przeprowadzony na platformie Instagram.
3. Konkurs polega na publikacji komentarza pod postem konkursowym na stronie na Instagram pod adresem url:  https://www.instagram.com/lilaloupl/. Uczestnik ma za zadanie w komentarzu pod postem konkursowym dokończyć zdanie: „Mama jest…”, wskazać 4 osoby, które chciałby zaprosić do konkursu, zaobserwować profil @lilaloupl na Instagramie i ewentualnie udostępnić post konkursowy na stories .
4. Komisja konkursowa wybierze najbardziej kreatywne odpowiedzi.
5. Wyniki konkursu ogłoszone będą do 31.05.2022 na stronie poprzez komentarz pod postem konkursowym oraz  na Instastories.
6. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku podejrzenia próby wpływania na wyniki konkursu lub w przypadku naruszenia przez niego warunków Regulaminu Konkursu. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Nagrody.
§ 5. NAGRODY
1. Konkurs przewiduje 3 Zwycięzców. Jeden zwycięzca może otrzymać tylko jedną nagrodę.
2. Nagrodami są: 3 bony zakupowe o wartości 300, 200 i 100 zł.
3. Wartość żadnej nagrody nie przekracza kwoty ustalonej na podstawie art. 21ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Z 2000 Nr 14, poz. 176 z późn zm.) a więc nie podlega obowiązkowi zapłaty podatku dochodowego.
4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie https://www.instagram.com/lilaloupl 
5. W celu wyrażenia chęci otrzymania nagrody, uczestnik zobowiązany jest do wysłania wiadomości prywatnej na profilu @lilaloupl na Instagramie w terminie 3 dni roboczych od ogłoszenia wyników.
6. Nagroda nie będzie podlegała wymianie na gotówkę ani na inne nagrody. Nie jest również możliwe odstąpienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich. Każdy Uczestnik konkursu może wygrać wyłącznie jedną nagrodę.
7. Nagroda (bon) będzie wysłana pocztą kurierską. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody w przypadku gdy:
a) odmówi przyjęcia nagrody,
b) kontakt z Uczestnikiem nie będzie możliwy, z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy Konkursu,
c) zwycięzca Konkursu nie spełnia warunków Regulaminu uprawniających go do wzięcia udziału w Konkursie lub otrzymania nagrody.
8. Nagroda niewydana w Konkursie z przyczyn niezależnych od Organizatora, bądź takich, co do których zwycięzca Konkursu utracił prawo z przyczyn wskazanych w niniejszym Regulaminie, pozostaną do dyspozycji Organizatora.
9. Organizator zastrzega możliwość zmiany nagród, jeśli przyznanie ich będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Organizatora. W tym wypadku Organizator zobowiązuje się do przyznania nagrody o wartości nie niższej niż nagroda wymieniona w § 5 ust. 2 powyżej.
§ 6. DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych jest jest Lila Lou Patrycja Wich, Wólczańska 249/251, 93-035 Łódź, woj. Łódzkie, Poland, NIP: 7292589456, REGON: 100248889. Dane gromadzone są wyłącznie dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu na podstawie zgody udzielonej przez ww. osoby zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursów może następować także w  celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych wyłącznie w zakresie nieprowadzącym do naruszenia praw i wolności uczestników konkursu.
2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu będzie obejmowało
a) Imię i nazwisko
b) Adres wysyłki: Ulica, Nr domu, Nr mieszkania, Kod pocztowy, Miasto, Nr telefonu
3. Następujące kategorie odbiorców mogą uzyskać dostęp do danych osobowych: upoważnieni pracownicy i przedstawiciele Administratora i podmioty przetwarzające dane osobowe, na podstawie stosownych umów.
4. Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
5. Dane osobowe będą przetwarzane w okresie, w jakim jest to niezbędne dla celów przedstawionych powyżej. Po zrealizowaniu celu przetwarzania danych osobowych, dane osobowe zostaną trwale usunięte. Administrator może jednak zachować ograniczoną część danych osobowych w celu wykazania zgodności z przepisami.
6. Administrator informuje, że jako podmiot danych osobowych Uczestnicy mają prawo do:
a) żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Administrator dostarczy Uczestnikom na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Uczestnicy, Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,
b) sprostowania Danych osobowych; Uczestnicy mają prawo do sprostowania Danych osobowych, które ich dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
c) usunięcia Danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”); Uczestnicy mają prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących ich Danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,
d) ograniczenia przetwarzania Danych osobowych; w takim przypadku, Administrator wskaże na żądanie Uczestnika takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
e) przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami Uczestnicy mają prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe ich dotyczące, przetwarzane przez Administratora oraz prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,
f) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - w przypadku danych przetwarzanych w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora; w takim przypadku Administrator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych w tym celu,
g) wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie Wszelkie prawa mogą być egzekwowane przez Uczestników za pomocą wiadomości wysłanej na adres pocztowy Administratora Danych osobowych: kontakt@lilalou.pl.
7. Ponadto, jeżeli Uczestnicy uznają, że ich dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Dane osobowe gromadzone w wyżej wymienionych celach nie będą wykorzystywane, jako podstawa do podjęcia zautomatyzowanych decyzji.
9. Administrator oraz podmioty przetwarzające dane zapewnią odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.
10. Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.
11. Przetwarzanie danych będzie obejmowało następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie i opracowywanie.
§ 7. PRAWA AUTORSKIE
1. Uczestnicy mogą zgłaszać do Konkursu materiały wyłącznie własnego autorstwa. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji w każdym czasie z uwzględnieniem kryterium autorstwa. W razie stwierdzenia naruszeń niniejszego zapisu, Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika dopuszczającego się naruszeń, na każdym etapie Konkursu. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Nagród. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.
2. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych praw osób trzecich w związku z przesłanym Organizatorowi w ramach zgłoszenia konkursowego. Uczestnik zobowiązuje się zwrócić Organizatorowi wszelkie koszty, jakie poniósł Organizator w związku z naruszeniem praw lub dóbr osób trzecich na skutek eksploatacji wadliwego – w związku z naruszeniem o którym mowa w zdaniu poprzednim – dot. odpowiedzi.
3. Jeżeli w ramach odpowiedzi będzie widoczny wizerunek osób fizycznych, zamieszczenie takiego zgłoszenia jest równoznaczne z potwierdzeniem przez uczestnika, że posiada on zgodę na rozpowszechnienie wizerunku wszystkich osób widocznych na filmie w serwisie internetowym Facebook.com w związku z udziałem w Konkursie. W przypadku zgłoszenia przez podmiot trzeci roszczeń związanych z rozpowszechnianiem wizerunku osób widocznych na filmie Uczestnik konkursu zobowiązuje się do całkowitego zwolnienia Organizatora konkursu z odpowiedzialności za takie naruszenia.
4. Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu w każdym czasie w razie stwierdzenia przez Komisję Konkursową, że jego zgłoszenie konkursowe nie spełnia wymogów Regulaminu lub w przypadku zgłoszenia do Organizatora przez osoby trzecie roszczeń związanych ze zgłoszeniem. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Nagród. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.
5. Dokonanie Zgłoszenia zgodnie z zasadami Regulaminu równoznaczne jest z udzieleniem Organizatorowi niewyłącznej i nieodpłatnej licencji, z prawem do udzielania sublicencji, na korzystanie z nadesłanego materiału – odpowiedź i zdjęcie, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz bez możliwości jej wypowiedzenia zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w celach związanych z organizacją Konkursu oraz celach marketingowych i promocyjnych poprzez
a) utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach, co obejmuje w szczególności utrwalenie techniką analogową, cyfrową i optyczną,
b) zwielokrotnienie wszelkim znanymi technikami cyfrowymi, analogowymi i optycznymi,
c) publikację na nośnikach wielkoformatowych (zewnętrznych i wewnętrznych),
d) wielokrotne publiczne wystawienie,
e) eksploatację w Internecie, na stronach www, za pośrednictwem łączy telefonicznych lub satelitarnych, przewodowych lub bezprzewodowych, technik cyfrowych lub analogowych,
f) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
g) wykorzystywanie w działaniach marketingowych, w tym do reklamy produktów Organizatora
h) wykorzystywanie ich do tworzenia utworów zależnych, a następnie używania tak powstałych utworów w sposób wskazany w pkt. 27 . a) do g),
i) bez względu na ilość nadań, emisji, czy wytworzonych egzemplarzy. oraz zobowiązaniem się do niewykonywania autorskich praw osobistych do materiałów względem Organizatora, w szczególności wyrażeniem zgody na wykorzystywanie filmu bez podawania imienia, nazwiska lub pseudonimu twórcy.
§ 8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy mogą zgłaszać w formie wiadomości e-mail na adres: kontakt@lilalou.pl.
2. Reklamacje mogą być zgłaszane nie później niż w ciągu 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia zwycięzcy Konkursu o wygranej lub nieprzekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.