Regulamin świadczenia usługi Newslettera przez Sklep Internetowy Lilalou.pl

§ 1 Definicje

 1. Adres poczty elektronicznej – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 2. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, które są przetwarzane przez Usługodawcę w celu prawidłowego świadczenia usługi polegającej na przesyłaniu na Adres poczty elektronicznej Usługobiorcy Newslettera Usługodawcy. 
 3. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1).
 4. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy w postaci przesyłania na Adres poczty elektronicznej Newslettera Usługodawcy. 
 5. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będąca usługobiorcą w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 9 czerwca 2017 r., Dz. U. z 2017 r. poz. 1219, z późn. zm.).
 6. Usługodawca  – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, obejmującą świadczenie usług drogą elektroniczną, pod nazwą Patrycja Wich (ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego nr 28 D lok. 6, 93 – 137 Łódź), posiadający numer NIP: 7292589456, posiadający  numer REGON: 100248889, będący również usługodawcą w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 9 czerwca 2017 r., Dz. U. z 2017 r. poz. 1219, z późn. zm.).
 7. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. z dnia 15 września 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1907, z późń. zm.).
 8. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między Systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

 

§ 2 Postanowienia ogólne

 1.  Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj.z dnia 9 czerwca 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1219, z późn. zm.).
 2.  Regulamin udostępniany jest przez Usługodawcę Usługobiorcy nieodpłatnie na stronie internetowej sklepu Usługodawcy prowadzonego pod adresem: www.lilalou.plw sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca. Niniejszy Regulamin dołączany jest ponadto do przesyłanej na Adres poczty elektronicznej Usługobiorcy wiadomości zawierającej Newsletter.
 3. Kontakt z Usługodawcą jest możliwy w godz. od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@lilalou.pl, a także telefonu pod numerem: +48 531896600, a także poczty tradycyjnej pod adresem siedziby Usługodawcy.
 4. Wszystkie ceny podawane w Newsletter są zarówno w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT, jak i podawane są w Euro i zawierają podatek VAT.
 5. Ceny Produktów zawartych w Newsletter nie zawierają kosztów dostarczenia Produktów.
 6. Oferta przedstawiona w każdym z Newsletterów wiąże Usługodawcę w terminie określonym w Newsletterze.
 7. Korzystanie z Usługi świadczonej przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy w postaci przesyłania na Adres poczty elektronicznej Usługobiorcy Newslettera Usługodawcy jest bezpłatne.
 8. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 9. Usługodawca świadczy Usługę drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

 

§ 3 Warunki świadczenia Usługi przez Usługodawcę

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się  Sklep internetowy Usługodawcy są następujące:

 •         połączenie z siecią Internet,
 •         dostęp do poczty elektronicznej,
 •         przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML w wersji Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript lub
 •         Mozilla Firefox w wersji 22.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript lub
 •         Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript lub
 •         Opera w wersji 12.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript lub
 •         Apple Safari 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript.

Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 4 Zasady świadczenia Usługi przez Usługodawcę

 1. Usługa Newslettera dostępna jest wyłącznie dla osób, które dokonają rejestracji w sposób określony w Regulaminie.
 2. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości Usługi. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej albo nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Newslettera wynikający z przyczyn od niego niezależnych. Usługodawca zastrzega sobie prawo do krótkiej przerwy w działaniu modułu rejestracyjnego w przypadku planowanej, bieżącej obsługi bądź konserwacji strony internetowej Usługodawcy, serwera lub oprogramowania służącego do przesyłania Newslettera.
 4. W celu dokonania rejestracji w bazie Newslettera, Usługobiorca wpisuje swój Adres poczty elektronicznej w zakładce „Newsletter” znajdującej się na stronie internetowej Usługodawcy oraz naciska na ikonę koperty.
 5. Moment zawarcia Umowy następuje w chwili naciśnięcia przez Usługobiorcę na ikonę koperty. Naciśnięcie przez Usługobiorcę na ikonę koperty oznacza, że Usługobiorca wyraża zgodę na  świadczenie Usługi przez Usługodawcę.
 6. Zgoda wyrażona przez Usługobiorcę na świadczenie Usługi może być w każdym czasie odwołana.
 7. Usługobiorca może korzystać z Usługi Newslettera anonimowo lub pod pseudonimem. W celu korzystania z Usługi Usługobiorca obowiązany jest podać Adres poczty elektronicznej, który nie musi zawierać imienia i nazwiska Usługobiorcy.
 8. Umowa świadczenia Usługi Newslettera zawarta jest na czas nieokreślony. 
 9. Usługodawca będzie przesyłał na Adres poczty elektronicznej Usługobiorcy wiadomości zawierające Newsletter w okresie obowiązywania umowy świadczenia Usługi Newslettera w nieregularnych odstępach czasu, zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia Usługi.
 10. Każda ze stron uprawniona jest do wypowiedzenia, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, umowy świadczenia Usługi Newslettera. 
 11. W celu wypowiedzenia Umowy Newslettera Usługobiorca może przesłać na Adres poczty elektronicznej Usługodawcy: kontakt@lilalou.pl wiadomość z żądaniem usunięcia jego Adresu poczty elektronicznej z bazy Newslettera prowadzonej przez Usługodawcę.
 12. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek za stron skutkuje zaprzestaniem przesyłania Newslettera na Adres poczty elektronicznej Usługobiorcy przez Usługodawcę oraz usunięciem Adresu poczty elektronicznej Usługobiorcy z bazy Newslettera prowadzonej przez Usługodawcę.

 

§ 5 Reklamacje

 1. Usługobiorcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji w zakresie realizacji Usługi świadczonej przez Usługodawcę.
 2. Reklamacje w zakresie realizacji Usługi Usługobiorca może złożyć w formie elektronicznej na Adres poczty elektronicznej Usługodawcy: kontakt@lilalou.pl. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie Usługobiorcy i wskazanie okoliczności uzasadniających jej złożenie.
 3. Usługodawca rozpatruje reklamacje na podstawie przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia.
 4. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji Usługodawca zawiadomi Usługobiorcę niezwłocznie po jej rozpatrzeniu. 
 5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na Adres poczty elektronicznej wskazany przez Usługobiorcę.

 

§ 6 Ochrona Danych osobowych Usługobiorcy

 1. Administratorem Danych osobowych Usługobiorcy jest Usługodawca.
 2. Usługobiorcy przysługuje prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania jego danych osobowych i prawo przenoszenia danych.
 3. Usługobiorca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli jego dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
 4. Dane będą przetwarzane w celach prowadzenia działań marketingowych – przetwarzanie w tym zakresie odbywa się na podstawie odrębnej zgody przez Usługobiorcy (art. 6 ust. 1 a RODO).
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu realizacji Usługi Newslettera.
 6. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty przetwarzające dane na zlecenie Usługodawcy i stali współpracownicy Usługodawcy, np. podmioty świadczące obsługę informatyczną.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi Newslettera przez Usługodawcę.
 8. Usługobiorcy przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych bez podawania przyczyny - w przypadku przetwarzania danych do celów marketingowych. Skorzystanie  z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 9. Informacje dotyczące polityki prywatności zawarte zostały w zakładce „Polityka Prywatności i cookies”. 

 

§ 7 Własność intelektualna i przemysłowa

 1. Wszelkie grafiki, ilustracje, informacje zawarte w Newsletterze Usługodawcy nie mogą być wykorzystywane do celów handlowych, a także w materiałach naruszających dobre obyczaje lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Wszelkie grafiki, ilustracje, informacje zawarte w Newsletterze Usługodawcy nie mogą być powielane, modyfikowane, przekazywane ani publikowane w całości lub w części bez uprzedniego uzyskania zgody Usługodawcy wyrażonej w formie pisemnej.
 3. Prawa z rejestracji znaków towarowych przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawcę wiążą stosowne umowy.
 4. Usługodawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do ilustracji znajdujących się w Newsletterze.  
 5. Usługobiorca ponosi wszelką odpowiedzialność za naruszenie powyższych postanowień i zobowiązuje się zwolnić Usługodawcę od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających  z ewentualnego naruszenia praw tych osób.

 

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wychodzi w życie w dniu 14/09/2018 roku.
 2. Usługodawca zapewnia, że w każdym momencie na stronie Sklepu internetowego Usługodawcy znajduje się aktualnie obowiązujący Regulamin i jego wszystkie poprzednie wersje.
 3. Regulamin oraz Umowa podlegają prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych obowiązujących przepisów prawa. W przypadku świadczenia usługi na rzecz Usługobiorcy będącego konsumentem z innego państwa członkowskiego UE, znajdują również zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa państwa członkowskiego Usługobiorcy – konsumenta, korzystniejsze dla Usługobiorcy – konsumenta, niż przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.  
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą – konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą Usługobiorcą, który nie jest konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy. 
 6. Usługodawca informuje, iż korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem.
 7.  Niniejszy Regulamin stanowi utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z dnia 9 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191, z późń. zm.). Jego bezprawne kopiowanie w całości lub części naraża sprawcę na odpowiedzialność prawną określoną w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.